Yetki Görev ve Sorumluluklar

1-Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
2- Bağlı birimlerin faaliyetlerini denetleyerek neticelerini Genel Sekreter'e ileterek bilgi akışını sağlamak,
3-Birimin işlerinin en az masrafla, tespit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlı personeli sürekli ve süreli olarak denetlemek,
4-Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yöneltilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Genel Sekreter'e önerilerde bulunmak,
5- Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak, Genel Sekreter'e sunmak,
6- Astların belirlenen politikaları anlamlarını ve belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasını yerine getirilmesini sağlamak,  
7Birim Faaliyetlerinin yürütülmesini yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,
8- Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerinin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilmesi için kendinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak ve çizelgelemek. Rutin işlerin formlara bağlanmasına işlerin basitleştirilmesine çalışmak sonucu Genel Sekreter'e iletmek,
9- Üniversite birimlerinin ihtiyacı olan ve birimlerce talep edilen taşınır ve taşınmaz malların, araç, gereç ve hizmetlerin cari mevzuata göre satın alma, kiralama işlerini yürütmek,
10-Rektörlük ile ilgili birimlerin temizlik hizmetlerinin yürütülmesini ve denetlenmesini sağlamak, nöbet raporlarının incelenmesini ve değerlendirilmesini güvenlik görevlilerinin görev yer ve sürelerini belirtilen aylık nöbet listelerini hazırlanması ve kontrol edilmesini sağlamak,
11- Aylık bütçe harcamalarının kontrolü ve içinde bulunan günün mali durumunun incelenmesini gerektiğinde ilgili yerlere bilgi verilmesini sağlamak,
12-Tahakkuk işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak sağlıklı ve süratli düzenlenmesini sağlamak,
13-Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslara olan borçları takip etmek,
14- Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.

 

Yetkileri


1-Başkanlığına ilişkin görevleri Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisi,
2-Görevlerinin daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Genel Sekreter'e önerilerde bulunma,
3- Başkanlığa tabi personele yarım güne kadar mazeret izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi işlemler için Genel Sekreter'e önerilerde bulunma,
4-Sicil amiri olarak personeline sicil verme ve disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarını önerme yetkisi,
5-Rektörlük bütçe, satın alma, ayniyat, bakım ve genel hizmetler, haberleşme ve evrak işlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için önerilerde bulunma yetkisi.

Sorumlulukları
Üniversite mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmasından dolayı Genel Sekreter'e karşı sorumludur.

 

Sunulan Hizmetler
İdari ve Mali İşler Dairesi bünyesinde gerçekleştirilen işlemler, beş ana başlık altında sınıflandırılmıştır. Söz konusu işlemler Bütçe İşlemleri, Mal ve Hizmet Satın almaları, Ayniyat ve Ambar İşlemleri, Diğer ödeme işlemleri, bilimsel araştırma projeleri için mal ve hizmet satın alma işleridir.

 

YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

İç kontrol sistemi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.